Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym. Reprezentujemy klientów przed sądami, w tym Sądem Najwyższym, urzędami, komornikami, organami ścigania, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi, osobami prawnymi. Pomoc prawna udzielana jest zarówno w ramach indywidualnych porad prawnych, konsultacji, sporządzania opinii prawnych, weryfikacji umów, pism, jak i kompleksowego poprowadzenia sprawy sądowej.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Specjalizujemy się m.in. w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, dochodzeniu alimentów, jak również w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy klientów w procesie sądowym, sporządzamy pisma procesowe takie jak:

 • pozew o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie;
 • pozew o separację;
 • pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania;
 • pozew o unieważnienie małżeństwa;
 • pozew o ustalenie ojcostwa;
 • pozew o zasądzenie alimentów;
 • pozew o podwyższenie alimentów;
 • pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
 • pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny;

Ponadto prowadzimy sprawy związane z władzą rodzicielska, dotyczące kontaktów z dzieckiem, przygotowujemy porozumienia rodzicielskie dotyczące istotnych spraw dziecka,  sporządzamy pisma procesowe takie jak:

 • wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej;
 • wniosek o rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka;
 • wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem;
 • wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • wniosek o przysposobienie;
 • wniosek o odebranie dziecka;
 • wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej;

 Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Specjalizujemy się w spawach dotyczących dochodzenia zachowku i działu spadku. Sporządzamy  pisma procesowe takie jak:

 • pozew o zachowek;
 • pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego;
 • wniosek o dział spadku;
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu;
 • wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
 • wniosek o zabezpieczenie spadku;

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Reprezentujemy pracowników w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwłaszcza:

 • pozew o zapłatę wynagrodzenia;
 • pozew o wypłatę ekwiwalentu;
 • pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • pozew o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne;
 • pozew o przywrócenie do pracy;
 • pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu;
 • pozew o uchylenie kary porządkowej;
 • pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy;
 • pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy;
 • pozew o zapłatę z tytułu zakazu konkurencji;
 • pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej;
 • pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy;
 • pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
 • pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy;

Analizujemy umowy, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia, wnioski o urlopy. Sporządzamy sprzeciwy od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, w szczególności:

 • umowa najmu;
 • umowa zlecenia;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa pożyczki;
 • umowa zlecenie;
 • umowa dzieło;
 • umowa sprzedaży;
 • umowa agencyjna;
 • umowa komisu;
 • umowa darowizny;

Ponadto przygotowujemy i analizujemy umowy o roboty budowlane. Zajmujemy się negocjacjami w zakresie nabywania nieruchomości. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu gwarancji, poręczeń. Przygotowujemy porozumienia, ugody, kontrakty handlowe.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia we wszelkiego rodzaju wypadkach. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym, sporządzając wezwania do zapłaty, ugody, uczestnicząc w postępowaniach pojednawczych, likwidacyjnych, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi, w których szkoda nie została jeszcze zgłoszona, jak również bieżącymi, w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego. Ponadto świadczymy pomoc prawną w sprawach już zakończonych decyzją zakładu ubezpieczeń, gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania.

Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w zakresie kradzieży, zalania, pożaru, wypadków komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, związanych ze szkodami rolniczymi, prowadzeniem działalności gospodarczej OC przedsiębiorcy), błędami medycznymi.

Świadczymy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) oraz przed sądami wszystkich instancji. Specjalizujemy sią w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, przywłaszczenie), bezpieczeństwu w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), przeciwko wolności (groźby karalne, stalking, zakłócanie miru domowego), przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece (znęcenie, uporczywe uchylanie się od alimentacji).

Sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentujemy interesy pokrzywdzonego w toku śledztwa i dochodzenia, występujemy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz w charakterze oskarżyciela prywatnego (sprawy karne z oskarżenia prywatnego).